Thương hiệu

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc phụ IDTI ISR-100

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc phụ thẻ cảm ứng ZKteco KR102E/M

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc phụ Virdi SR-100FP

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc phụ Virdi VS-R20D

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ cảm ứng IP10

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR502E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR600E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR601E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR602

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng Proximity Zkteco CR10E

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng ZKteco KR202

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ DS-K1102M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc ZKteco KR501E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ KR200E/M

Liên hệ

Đầu đọc thẻ Mifare

Đầu đọc thẻ Mifare ZKteco CR10M

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ phụ DS-K1802

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-661U

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-721U

Liên hệ

Đầu đọc thẻ phụ

Đầu đọc thẻ phụ Soyal AR-725U

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ Proximity SR-RL-820 cổng USB/COM

Liên hệ